<

بیمه داناکد1716

0913-630-4404

صدور بیش از 170 هزار الحاقیه توسط بیمه دانا در هفته اخیر
از هفته اخیر تا کنون بیش از 170 هزار الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث توسط بیمه دانا صادر شده و تعداد صدور الحاقیه ها در روز پنجشنبه گذشته به 5 هزار عدد رسیده است.
1395/01/22